Výrobcovia

Dodávatelia

Odber noviniek

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti STYLE INTERIER s.r.o. - prevádzkovateľa elektronického obchodu www.kattys.styleinterier.sk

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP)

Predávajúcim/Prevádzkovateľom je spoločnosť STYLE INTERIER s.r.o., so sídlom Solivarská 69,08005 Prešov, Slovenská republika, IČO:45 608 709, DIČ:2023078123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23203/P (ďalej len "Predávajúci").
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá od Predávajúceho nakúpila tovar alebo služby.
Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, VOP a týmto Reklamačným poriadkom Predávajúceho.
Predávajúci zodpovedá len za tie vady tovaru, ktoré mal tovar pri doručení Kupujúcemu, alebo ktoré vznikli počas záručnej doby.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol Kupujúcemu zľavu.
Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
Ako záručný list slúži originál faktúry – daňový doklad.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú písomne nahlásením reklamácie na e-mailovej adrese zmarzlakovakatarina@gmail.com , alebo písomne zaslaním na adresu Predávajúceho Katarína Zmaržláková Tehelňa 53,06001 Kežmarok. Nahlásenie reklamácie musí obsahovať:
8.1 Kópiu faktúry – daňového dokladu.
8.2 Aktuálne kontaktné udaje Kupujúceho - adresa, telefónne číslo, e-mail pre komunikáciu pri riešení reklamácie.
8.3 Popis reklamácie, vady tovaru.
Postup podľa bodu 8 tohto Reklamačného poriadku sa uplatňuje aj pre prípad reklamácie nekompletnej dodávky tovaru, alebo dodaného nesprávneho tovaru.
Po obdržaní nahlásenia reklamácie bude Predávajúci do 30 pracovných dní písomne alebo telefonicky kontaktovať Kupujúceho za účelom vyriešenia reklamácie.
Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho doručenie reklamovaného tovaru na náklady Kupujúceho na adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1 tohto Reklamačného poriadku za účelom posúdenia alebo odstránenia reklamovanej vady.
Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu, či nahlásenú reklamáciu uznáva ako opodstatnenú, alebo reklamáciu odôvodnene zamieta. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie Predávajúci popíše dôvod zamietnutia a doručí ho spolu s reklamovaným tovarom ak bol Predávajúcemu doručený Kupujúcemu. V prípade uznania reklamácie oznámi, alebo navrhne Predávajúci Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie.
Uznaná reklamácia môže byť ukončená: vrátením opraveného tovaru Kupujúcemu; výmenou tovaru za nový; vyplatením primeranej zľavy z výrobku; vrátením kúpnej ceny výrobku.

STYLE INTERIER s.r.o.
Katarína Zmaržláková
Konateľ